گاز کریپتون گاز KR

گاز کریپتون گاز KR

رایان گاز وارد کننده گاز کریپتون گاز KR در گرید 3 و 4 در مخزن های ۲ تا ۵۰ لیتری با درصد خلوص ۹۹٫۹9و 99.9 می باشد.

گاز کریپتون،گازی بی رنگ و گازی نجیب است.نماد آن Kr است.نقطه ذوب آن 156.6- درجه سانتی گراد و نقطه جوش آن 152.3- درجه سانتی گراد است.

کاربرد:

گاز کریپتون گاز KR در لامپ های فلوئورسنت و همچنین لیزر کاربرد دارد.

ایمنی:

تماس با کریپتون مایع باعث سوختگی کرایوجنیک می شود.گازی خنثی و غیر آتشزا است.