گاز اتان ، گاز C2H6

رایان گاز وارد کننده گاز اتان ، گاز C2H6 در گرید  ۲و۵،۴،۳  در مخزن های ۲ تا ۵۰ لیتری می باشد.

در بسیاری از خانه های امروزه استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت را برای گرم کردن خانه های ما و برای پخت و پز میکنند. در واقع چند گاز در گاز طبیعی وجود دارد و اتان دومین درصد در گاز طبیعی است. اتان ماده ای آلی  است.گاز اتان گازی بی رنگ،بی بو و بسیار قابل اشتعال است.

پس از متان،اتان دومین جزء تشکیل دهنده گاز طبیعی است.اتان یکی از مواد اولیه مهم صنایع پتروشیمی است و در حوضه های گاز توسعه یافته از دیگر اجزای گاز طبیعی جدا می شود.اتان میتواند از گاز نفتی جدا شود.

اتان تحریک چشمی و پوستی ندارد.اتان در زیر حد انفجار سمی نیست.مخلوط این گاز با هوا قابلیت انفجار دارد.در غلظت های بالا جای اکسیژن را می گیرد و باعث خفگی می شود.

کاربرد گاز اتان ، گاز C2H6:

اتان در تولید واسطه های شیمیایی بکار می رود،به عنوان مثال با ترکیب کلر با اتان اتیل کلرید تولید می شود.

بیشترین استفاده اتان در صنایع شیمیایی برای تولید اتن می باشد.

ایمنی:

تحت فشار بوده و به شدت آتشزا است و مخزن آن باید به دقت حمل شود.

گاز اتان به سرعت باعث خفگی می شود.

از گرما و جرقه باید دور باشد.

سیلندر باید ایستاده حمل شود.