هوای خشک ، ZERO AIR

 

رایان گاز وارد کننده هوای خشک ، ZERO AIR یا هوای صفر Zero Air  در گرید 5 و 5/5 در مخزن های 2 تا 50 لیتری با درصد خلوص ۹۹٫۹99و 99.995 می باشد.

هوای صفر را با عناوین دیگر: زیرو ایر،UN 1072،هوای فشرده، comperessed air  هوای آزمایشگاهی،هوای خالص،هوای پزشکی شناخته شده است.

سایزهای رایج هوای خشک 40،20،10،5،2و50 لیتری با فشار 150،100 و 200 بار است.

کاربرد:

به عنوان هوای تنفسی در کپسول های قواصی .پزشکی و فرار مورد استفاده قرار می گیرد.

نکات ایمنی:

هوای صفر غیر آتشزا نمیباشد ولی باعث تسریع در سوختن مواد میشود.سیلندر Zero air  هوای فشرده دارای فشار150و 200 بار در حجم 40 و 50 لیتر می باشد.

برای استفاده سیلندر هوای فشرده حتما از تجهیزات تقلیل فشار استفاده شود و بعد از هر استفاده شیر حتما بسته شود و همچنین بعد از خالی شدن کپسول.سیلندرها حتما باید دارای کلاهک باشد و در محل خود ثابت گردد.

ماکزیمم دمای محیط برای نگهداری سیلندر zero air  تحت فشار 52 درجه سانتیگراد می باشد.

مخازن نگهداری هوای صفر باید در مکانی خنک و همچنین دارای تهویه مناسب و بدور از هرگونه مواد قلیایی و اسید قرار گیرد.

 

حالت نوع گاز نقطه جوش نقطه ذوب
گاز هوا،هوای صفر،zero air 194- 216-