گاز هیدروژن فلوئورید ، گاز HF

گاز هیدروژن فلوئورید ، گاز HF

رایان گاز وارد کننده گاز هیدروژن فلوئورید ، گاز HF در گرید  3 در مخزن های ۲ تا ۵۰ لیتری با درصد خلوص ۹۹٫۹ می باشد.

این نوع گاز،گازی بیرنگ،با بویی آزاردهنده و غیر آتشزا است.

نقطه ذوب این گاز 83.6- درجه سانتی گراد و نقطه جوش آن 19.5 درجه سانتی گراد است.

کاربرد:

در صنایع شیمیایی ،مصارف خانگی،دارویی و سوخت خودرو .

ایمنی:

این گاز به شدت سمی و خورنده و آسیب به ارگان های حیاتی بدن میرساند.