گاز نیتریک اکساید ، گاز NO

گاز نیتریک اکساید ، گاز NO

رایان گاز وارد کننده گاز نیتریک اکساید ، گاز NO در گرید ۴ و 3 در مخزن های ۲ تا ۵۰ لیتری با درصد خلوص ۹۹٫۹۹و ۹۹٫۹می باشد.

این نوع گاز بی رنگ می باشد و نماد آن NO است.گاز نیتریک اکساید از سوختن مواد در هوا ایجاد میشود.همچنین این ماده به صورت طبیعی در اثر تخلیه ی الکتریکی آذرخش ها در طوفان های تندرو ایجاد میشود.

نقطه ذوب این ماده 151.8- درجه سانتی گراد و نقطه ذوب آن 163.6- درجه سانتی گراد است.

کاربرد:

تولید گاز کالیبراسیون

ایمنی:

نیتریک اکساید گازی بسیار خورنده و سمی و غیر آتشزا است که باعث آسیب شدید به بدن میشود.

این گاز باید در تهویه مناسب نگهداری شود و با احتیاط حمل شود.

در صورت تماس با چشم حتما به مدت 10 دقیقه با آب شسته شود.

نیتریک اکساید موجود در هوا باعث باران اسیدی میشود.