گاز نیتروژن دی اکسید ، گاز NO2

رایان گاز وارد کننده گاز نیتروژن دی اکسید ، گاز NO2 در گرید ۴ و ۳ در مخزن های ۲ تا ۵۰ لیتری با درصد خلوص ۹۹٫۹۹و ۹۹٫۹می باشد.

این گاز دارای رنگ زرد- قهوه ای یا -قرمز-قهوه ای با بوی تند و اسیدی می باشد.نقطه جوش این گاز 21.1- درجه سانتی گراد و نقطه ذوب آن 11.2- درجه سانتی گراد می باشد.این گاز از اثر گاز گلخانه ای برخوردار است.

ایمنی:

این گاز بسیار خطرناک و خورنده می باشد.در حمل سیلندرهای این گاز باید دقت کرد.این گاز غیر آتشزا است