فلومتر روتامتر

روتامترها، صفحات سوراخ دار، ونتوری و جابه جایی سنج ها به شکل گسترده ای برای اندازگیری شدت جریان سیال در عملیات های صنعتی به کار می روند.از صفحات سوراخ دار و روتامترها بیش از سایر تجهیزات استفاده می شود.روتامترها با استفاده از یک شناور شاقولی که در یک لوله قرار دارد و قطر آن به تدریج تغییر می کند، شدت جریان را نشان میدهد.جریان سیال با کاهش قطر تنظیم می شود.سوراخ کردن دقیق این لوله باعث افزایش قیمت این تجهیزات می شود.از طرف دیگر صفحات سوراخ دار ارزان ترین و انعطاف پذیرترین این تجهیزات هستند.با وجود افت فشاری که به طور دایمی ایجاد می کنند آنها را میتوان یکی از تجهیزات رایج در دانست.لوله های ونتوری بسیار گران قیمت هستند البته به دلیل اینکه به طور پیوسته افت فشار بسیاری ایجاد نمی کنند در مواردی که افت فشار از اهمیت فراوانی برخوردار است میتوان از آن استفاده کرد.لوله های ونتوری معمولا دارای یک ورودی با قطر متغیر و زاویه داخلی 25 تا 30 درجه و یک خروجی با قطر متغیر و زاویه ی داخلی 7 درجه هستند.در این شرایط اگر عدد رینولز بر اساس شرایط مقطعی جریان بالا دستی بیش از 5000 باشد میتوان مقدار ضریب تخلیه را 98/0 فرض کرد.

در جریان سنج های روزنه ای،نازلی یا ونتوری، تغییرات آهنگ جریان در مساحت ثابت افت فشار متغیری را به وجود میاورد و،توسط این افت فشار، آهنگ جریان اندازه گیری میشود.نوع دیگری از جریان سنج ها به نام جریان سنج های سطحی، از وسایلی تشکیل شده اند که در آنها افت فشار ثابت است یا تقریبا این طور است، و مساحتی که سیال در آن جریان میابد بر حسب آهنگ جریان تغییر میکند.با درجه بندی مساحت، آهنگ جریان را اندازه میگیرند.

فلومتر روتامتر مهمترین جریان سنج سطحی است.روتامتر اساسا از یک لوله ی شیشه ای مخروطی تشکیل شده است که در قابی،که انتهای بزرگ آن رو به بالاست،به طور عمودی نصب شده است.سیال در لوله ی مخروطی رو به بالا جریان میابد و یک شناور را به طور آزاد معلق میکند(این شناور در حقیقت در سیال غوطه ور است نه شناور).شناور عنصر نشان دهنده است، و هر چه آهنگ جریان بیشتر باشد،شناور در لوله بیشتر بالا میرود.تمام جریان سیال در فضای حلقوی بین شناور و دیواره لوله جریان میابد.لوله درجه بندی شده است، و عددی که در مقابل لبه شناور (واقع در بزرگترین مقطع عرضی شناور) قرار دارند خوانده جریان سنجی را نشان میدهد.یک منحنی درجه بندی که خوانده را به آهنگ جریان ارتباط میدهند باید در دسترس باشد.از روتامترها برای اندازه گیری جریان مایعات یا گازها میتوان استفاده کرد.

دهانه داخلی فلومتر روتامتر شیشه ای، که به دقت شکل داده میشود،به صورت مخروطی ساده یا مخروطی با سه خیاره،به موازات محور لوله،است.در روتامترهای مخروطی ساده،شکاف های زاویه دار در نوک شناور باعث چرخش آن میشود،اما شناور در بیش تر موارد نمیچرخد.برای مایعات غیر شفاف،برای دماها یا فشار های زیاد،یا برای شرایط دیگری که  نمیتوان از لوله شیشه ای استفاده کرد،از لوله های فلزی استفاده میشود.لوله های فلزی به شکل مخروطی ساده اند.چون در لوله فلزی نمیتوان شناور را روئت کرد،باید ابزار دیگری برای نشان دادن یا انتقال خوانده جریان سنج در نظر گرفت.این کار با اتصال دادن میله ای،به نام میله انبساط، به نوک یا به کف شناور و با استفاده از آن به عنوان القاگیر انجام میشود.میله انبساط در داخل تیوبی که مانع نفوذ سیال است و روی یکی از اتصالات نصب شده است قرار دارد.چون داخل این تیوب مستقیما با قسمت داخلی روتامتر در ارتباط است، هیچ جعبه آب بندی برای میله انبساط لازم نیست.تیوب توسط کویل های القایی خارجی احاطه شده است.طولی از میله انبساط که در مقابل کویل ها است بر حسب مکان شناور تغییر میکند و، در نتیجه، خودالقایی کویل را تغییر میدهد.تغییر خود القایی به طور الکتریکی یک شیر کنترل را به کار می اندازد یا خوانده ای را روی ثبت کننده میدهد.همچنین، از یک پیرو مغناطیسی، که در قسمت خارجی تیوب و در مجاورت یک مقیاس عمودی نصب شده است، به عنوان اندیکاتور مرئی ساده، که فقط از لوله های شیشه ای ساخته شده است،به یک وسیله کنترل کننده و ثبت کننده ی چند منظوره تبدیل می شود.

رابطه بین جریان و مکان شناور در فلومتر روتامتر، در مقایسه با منحنی درجه بندی در جریان سنج های روزنه ای،تقریبا خطی است.درجه بندی روتامتر،بر خلاف درجه بندی جریان سنج روزنه ای،نسبت به توزیع سرعت در جریان نزدیک شونده حساس نیست، و لوله های بلند و مستقیم در فرادست و فرودست یا پره های مستقیم ساز مورد نیاز نیستند.

فلومتر روتامتر

فلومتر روتامتر

مزایاي فلومتر روتامتر:

1- قابلیت خوب درجه بندی
2- قیمت نسبتاً کم
3- مناسب برای اندازه گیری شدت جریان های کم
4- می توان آن را با alarmswitch مجهز نمود.
5- هیچ گونه محدودیتی در رابطه با لوله کشی برای ورودی و خروجی وجود ندارد.
6- افت فشار کم نیاز دارد.
7- طراحی هایی وجود دارد که سیستم را ایمن از ویسکوزیته می کند.
8- در بعضی از دوغابه های کم دانسیته می توان استفاده نمود.

معایب فلومتر روتامتر:

1- نوع شیشه ای آن مواجه با شکستگی است.
2- برای سرویس پالستی مناسب نیست.
3- باید به طور عمودی نصب گردد.
4- به طور عمده محدود به لوله های با قطر کم است مگر از نوع روتامتر به همراه کنارگذر استفاده نمود.
5- محدود به دماهای نسبتاً پایین
6- دقت نسبتاً کم
7- نیاز به نصب در خط دارد.( مگر نوع کنار گذر )

فلومتر روتامتر ایر پرشر G30-50

فلومتر روتامتر ایر پرشر DK800-4F

فلومتر روتامتر ایر پرشر (LZB-G10-6F(10

فلومتر روتامتر ایر پرشرمدل AP30-40

فلومتر روتامتر ایر پرشر G10-25

فلومتر روتامتر ایر پرشر F10-15F

فلومتر روتامتر ایر پرشر G30-15

فلومتر روتامتر ایر پرشر

LZB-F10-25F0

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-4DKF

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-G20-25F

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-6M/MT

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-F30-25F0

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-4F

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-25D

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZJ-15F

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-6F

 

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-50B

 

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-FA24-40

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-G30

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-G30

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-3WB

 

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-15D-K1

 

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-80F

 

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-F20-40

 

فلومتر روتامتر ایر پرشر G30S-25

 

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-FA24-80B

 

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-25B

 

فلومتر روتامتر ایر پرشرLZB-6F

 

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-M

 

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-10F

 

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-S

 

فلومتر روتامتر ایر پرشر LZB-G10-40F